Albania

Polyphonia - Albania's forgotten Voices / Bjørn Reinhardt, Eckehard Pistrick / 2012 / 1 hour and 27 minutes